Info einde schooljaar

Beste ouders
Intussen zijn al de kinderen weer gestart in hun klas.Een pittige onderneming maar de moeite om te zien hoe ze genieten van het weerzien van vriendjes en de juf/meester.

Pas gestart en het einde van het schooljaar is alweer in zicht, toch wel echt bijzondere tijden.Bijzondere tijden vragen aanpassingen.Over een aantal aanpassingen willen we jullie via deze mail informeren. De enkele weken die dit schooljaar nog resten willen we ten volle gebruiken om belangrijke inhouden en vaardigheden aan te bieden .
Natuurlijk hoort daar tussendoor al eens een creatieve activiteit of een half uurtje bewegen.Dit om  de focus van de kinderen te bewaken.

Vanuit deze aanpak maakten we ook de volgende afspraken
1. Huiswerk
Deze weken wordt er geen huiswerk meegegeven.Het is voor de kinderen al een hele aanpassing wat ritme betreft  en de lesdagen zijn intensief.
2. Rapport
Op het einde van juni zal er in tegenstelling tot andere jaren geen  rapport worden meegegeven.
Het laatste rapport dateert van maart, net voor de lockdown.
Toen kwam het thuis leren, het in kleine groepen in de klas, en nu nog even samen . 
Zoals al eerder vermeld willen we de schooltijd optimaal besteden aan het lesgeven en ze niet zien als  ” toetsperiode”.Dus geen klassiek rapport. Wel mag u van de juf/meester een aangepast “corona rapport” verwachten waarin  beknopte, belangrijke info wordt doorgeven.
3. Oudercontacten
De oudercontacten die binnen de ” zorgcontacten ” horen zijn intussen georganiseerd of al gepasseerd.
De structurele oudercontacten zoals die anders eind juni plaatsvinden, worden geannuleerd.De laatste oudercontacten dateren eveneens van net voor de lockdown.
Momenteel zien we te weinig gerichte info voor een gesprek.In de periode van thuisonderwijs was tussen u als ouders en de juf/meester al veel contact via, mail, meet….
Mocht u nog met vragen zitten in verband met uw kind kan u de juf/ meester een mailtje sturen.
Zij helpen u dan graag verder telefonisch of in een kort meetmoment.
4. Bezorgdheden gemiste leerstof
We begrijpen volkomen dat er een bezorgdheid leeft over leerinhouden die niet werden gegeven in het huidige schooljaar.Hier willen we even toelichten dat het team begin juli per leerjaar over deze inhouden in gesprek gaat en afspraken maakt.. 
Zodat we hier in september rekening mee kunnen houden.
5. Proclamaties 6de klassers
Deze gaan niet door in de gekende vorm. Het alternatief hebben we nog niet rond maar hierover zal heel snel info volgen.  

Aanwezigheden kleuters

Indien je de mail niet ontvangen hebt, kan je hier je kind(eren) aanmelden voor volgende week.

Opstart lagere school en inschrijven opvang gemeente

Beste Ouders

Maandag 8 juni starten ook de leerlingen van het lager onderwijs die momenteel nog thuis moeten blijven. Dit wil zeggen dat al de leerlingen van de lagere school nu naar de klas mogen komen. En dit voor de gehele week, ook op woensdag. Er zijn weer nieuwe schema’s voor speeltijden en toiletbezoeken. Elke klas is een bubbel en handhygiëne blijft belangrijk.Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste weetjes weer. 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : van 8.45 tot 14.30woensdag : van 8.45 tot 12.20Dit zijn dezelfde uren dan de kleuters.
ParkstraatDe kinderen van het eerste en tweede leerjaar komen op dezelfde manier toe zoals dat nu het geval is. Ze mogen tussen 8.30 en 8.45 toekomen. Ze gaan direct naar de klasOm 14.30 vertrekken de leerlingen per klas.De kleuters worden om 14.25 afgehaald.
KapelstraatDe kinderen komen naar school zoals ze dat voor de stop ook deden. Ze komen aan tussen 8.30 en 8.45. Ze gaan direct naar de klas. Om 14.30 vertrekken de leerlingen per klas met enkele minuten tussen.
BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

– alle kinderen blijven op school eten. Ze brengen eten en drank (geen frisdranken/brikjes) mee.
– zorg dat de kinderen tijdig aanwezig zijn.
– laat de kinderen naar toilet gaan net voor ze naar school komen.
– zorg dat er voldoende ruimte is aan de schoolpoort en houd afstand .
– traktaties meebrengen mag helaas niet.

INSCHRIJVEN NASCHOOLSE OPVANGDe school organiseert vanaf maandag geen opvang meer, niet voor het lager en niet voor de kleuters.Wie zijn kinderen naar de naschoolse opvang wil laten gaan moet volgende procedure volgen:
Opvang vanaf 14.30 tot 15.35

We (de gemeente) vragen aan de ouders die gebruik willen maken van de opvang tussen 14u30 en 15u30 om de kinderen in te schrijven via mail: bko@gemeentepelt.be. Dit steeds vóór zondag 18u. en met duidelijke vermelding welke dagen ze de volgende week moeten komen Het opvanguur tussen 14u30 en 15u30 is gratis.

We vragen de ouders om in de mail aan de opvang volgende zaken te vermelden:

  • Naam en voornaam van elk kind
  • Geboortedatum van elk kind
  • Naam en voornaam van moeder
  • Naam en voornaam van vader
  • Adresgegevens
  • GSM-nummer van beide ouders
  • Welke dagen er gebruik wordt gemaakt van de opvang voor de volgende week

Voor kinderen die niet gekend zijn bij de opvang zal er per kerende een vragenlijst worden bezorgd aan de ouders met de vraag om die ingevuld terug te bezorgen. Dit gaat over belangrijke gegevens die wij moeten weten om het kind op een veilige manier op te vangen. Dit is geheel in het kader van de regelgeving van Kind en Gezin op de buitenschoolse opvang.

Ouders waarvan de kinderen langer dan 15u30 opvang nodig hebben, schrijven deze kinderen bijkomend ook nog in via het systeem I-school. Dit systeem is gekend bij de ouders die regulier gebruik maken van de diensten van de buitenschoolse opvang. De kosten voor de opvang na 15u30 worden gefactureerd tegen de geldende tarieven.  

Opstart kleuters en andere leerjaren

Beste ouders

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer gisterenavond dan het definitieve verdict is gevallen over de wijze waarop scholen de opstart van de andere klassen moeten organiseren. Vandaag is er dan heel wat overleg gepleegd met het schoolbestuur en basisschool De Linde. Dat laatste omdat we binnen de scholengemeenschap trachten op ongeveer dezelfde manier deze opstart in te vullen.
Deze boodschap geeft het kader van de opstart weer. 


Kleuters

Vanaf dinsdag 2 juni (maandag is een feestdag) mogen de kleuters weer naar school komen. Zij gaan terug naar de klas waarin ze voor de sluiting van de school zaten. De lessen starten om 8.45 zoals dat altijd al het geval was. Om wat spreiding aan de schoolpoort te verkrijgen mogen ze  vanaf 8.30 worden afgezet aan de groene poort (Lindel) of het poortje van de kleuters (Holheide) Ze moeten rechtstreeks naar hun klas. Ook de kleuters van de Hoeven gaan naar hun eigen klas van het Hoevenschooltje. Zorg ervoor dat er voldoende afstand wordt bewaard. Kom aan tussen 8.30 en 8.45, zet uw kleuter af en vertrek dan onmiddellijk. Blijf niet staan. De kleuters blijven de ganse dag binnen hun klasbubbel. Ook op de speelplaats. Omdat tijdens de middag de kleuters niet allemaal gelijktijdig op de speelplaats mogen en op één dag vier keer ouders aan de schoolpoort niet wenselijk is,  blijven al de kleuters die een ganse dag naar de school komen in hun eigen klas eten. Ze brengen dan ook eten en drinken mee naar de school. Hierdoor wordt de middagpauze beperkt tot een half uurtje waarna de activiteiten worden hervat. Het einde van de schooldag is dan voorzien om 14.30.  Een uur vroeger dan normaal.Kleuters die maar een halve dag naar school komen worden om 12.00 opgehaald.Indien je je kind(eren) niet om 14.30  kan komen afhalen, kan het  naar de gemeentelijke kinderopvang.  Dit is echter nog onder voorbehoud. Morgen krijgen we hiervan de bevestiging en  de inschrijvingslink. Mocht het niet via de gemeentelijke opvang kunnen zoeken we zelf voor een oplossing.

Lagere school

In de week van 2 tot en met 5 juni verandert er voor de kinderen van de lagere school niks. De leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar komen naar de lessen zoals dat de voorgaande dagen ook het geval was. Kinderen die geen les hebben en opgevangen moeten worden kunnen nog gebruik maken van de noodopvang in de school.Hiervoor kan ingeschreven worden via deze link  https://forms.gle/CYu6mn68aCd8dmLN7  (alleen voor kinderen van de lagere school die naar de noodopvang moeten komen)
Vanaf maandag 8 juni zullen dan ook al de kinderen van de lagere school naar hun klas mogen komen. We hebben ervoor gekozen om de kinderen vanaf dan zo maximaal mogelijk naar de school te laten komen. Hier wordt dezelfde procedure gehanteerd als bij de kleuters, omdat ook deze leerlingen de hele dag in hun klasbubbel moeten blijven. Al de kinderen blijven ‘s middags eten. De pauze wordt beperkt tot een half uurtje. De lessen eindigen om 14.30. Indien je je kind(eren) niet om 14.30  kan komen afhalen kan het naar de gemeentelijke kinderopvang. Dit is echter nog onder voorbehoud. Morgen geven we hiervan de bevestiging en  de inschrijvingslink. Mocht het niet via de gemeentelijke opvang kunnen zoeken we zelf voor een oplossing.  
Stilaan mogen we al de leerlingen opnieuw op onze school verwachten. Helemaal als vanouds zal het dit schooljaar niet meer worden. We trachten er de laatste weken van het schooljaar nog het beste van te maken waarin het welbevinden van het kind een centrale plaats zal innemen. Verdere details hoort u van ons zo spoedig we ze kunnen geven. 

Inschrijven noodopvang

De mail voor het registeren van de noodopvang is gisteren verstuurd. Mensen met een Microsoft mailadres krijgen echter niet al de mails binnen. De mails vertrekken bij ons maar worden door de algoritmes van onder andere Hotmail, Live of Outlook tegen gehouden, in de spam geplaatst of wel door gelaten. Daar kunnen wij helaas niks aan veranderen. We hebben dit meermaals proberen aan te kaarten bij Microsoft, maar daar krijgen we geen reactie. Mensen die een mailadres van Microsoft (hotmail, Live, Outlook) hebben doorgegeven aan ons en eventueel ook een niet-Microsoft mailadres hebben mogen dit altijd doorgeven aan de school. Dan passen wij je mailaccount in de klasgroep aan. Wie geen mail heeft gekregen en toch gebruik moet maken van de noodopvang kan hiervoor onderstaande link gebruiken.

https://forms.gle/CYu6mn68aCd8dmLN7

Opstart 15 mei Holheide

Omdat een aantal mensen de mails blijkbaar niet in hun mailbox krijgen of in de spam belanden even de laatste mail hier als bericht.

Beste ouders

Graag brengen we u op de hoogte hoe we de geleidelijke opstart van de lessen in onze school zullen realiseren vanaf 15 mei.

U heeft ongetwijfeld via de media al vernomen dat het geen eenvoudige opdracht is om de opstart van het eerste, tweede en zesde leerjaar te combineren met het afstandsleren van de andere leerjaren én de noodopvang te organiseren.

Met de structuur van onze school en al de vooropgestelde maatregelingen in het achterhoofd zijn we aan het puzzelen gegaan om een organisatie op poten te zetten. Een organisatie rekening houdend met de voorgeschreven veiligheidsmaatregelingen, het organiseren van onderwijs en de noodopvang van kinderen.

We geven nu reeds de grote lijnen van deze organisatie mee. De meer praktische kant zal u later worden meegedeeld. Veel hangt af van het aantal kinderen die naar de noodopvang gaan komen. Meer en meer mensen moeten terug gaan werken en hebben niet altijd de mogelijkheid om zelf in opvang van hun kinderen te voorzien. Onze uiteindelijke organisatie en het zo optimaal mogelijk kunnen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zal uiteindelijk afhangen van het aantal kinderen die naar de opvang moeten komen.

Organisatie van de lessen:Het zesde leerjaar wordt opgesplitst in twee groepen. Deze leerlingen komen twee dagen per week naar school. Eén groep komt op maandag en donderdag, de andere groep komt op dinsdag en vrijdag. De lestijden zijn de reguliere lestijden, van 8.45 tot 15.35. De leerlingen van het zesde blijven verplicht eten en brengen ook hun eigen drank mee.Het eerste en tweede leerjaar vier volle dagen naar school laten komen is voor onze school organisatorisch onmogelijk om dit met optimale veiligheidsmaatregelen te doen. We kozen er omwille van pedagogische redenen voor om de leerlingen elke dag, uitgezonderd woensdag, een halve dag naar school te laten komen. Het eerste en tweede leerjaar worden opgesplitst in 2 groepen. Op maandag- en dinsdagvoormiddag komt één helft van de kinderen en in de namiddag de andere helft van de kinderen. Op donderdag en vrijdag wisselt dat. Dan komen de kinderen die op maandag en dinsdag in de voormiddag kwamen in de namiddag. Die in de namiddag kwamen op maandag en dinsdag komen dan in de voormiddag.
maandagvoormiddag                 groep 1 eerste leerjaar                         groep 1 tweede leerjaar
maandagnamiddag                    groep 2 eerste leerjaar                         groep 2 tweede leerjaar
dinsdagvoormiddag                   groep 1 eerste leerjaar                        groep 1 tweede leerjaar 
dinsdagnamiddag                       groep 2 eerste leerjaar                        groep 2 tweede leerjaar 
donderdagvoormiddag             groep 2 eerste leerjaar                        groep 2 tweede leerjaar 
donderdagnamiddag                 groep 1 eerste leerjaar                        groep 1 tweede leerjaar 
vrijdagvoormiddag                     groep 2 eerste leerjaar                        groep 2 tweede leerjaar 
vrijdagnamiddag                         groep 1 eerste leerjaar                        groep 1 tweede leerjaar   

De lessen starten in de voormiddag om 8.30 en eindigen om 11.45. Nadien gaan de kinderen naar huis (of naar de noodopvang). De lessen in de namiddag starten om 12.30 en eindigen om 15.45.
Vrijdag 8 mei geven de juffen door in welke groep jouw kind zit.

Organisatie van de opvang:

De kleuters worden opgevangen in de kleuterklassen. De leerlingen van het lager onderwijs worden opgevangen in de eetzaal (en klassen). De uren van de opvang zijn de gebruikelijke uren van de school, van 8.45 tot 15.35

Met deze organisatie trachten we het leren van de kinderen voorop te stellen. We beseffen dat ook dat het niet altijd even gemakkelijk in te passen zal zijn in jouw gezinssituatie. In situaties dat het echt niet anders kan is er de opvang, doch we hopen dat u als ouder(s) tracht de kinderen verder thuis op te vangen zoals jullie dat afgelopen tijd al schitterend gedaan hebben. Dan kunnen wij als school ons richten op het lesgeven en préteachen binnen de door de overheid opgelegde maatregelen.

Om  zicht te krijgen op het aantal kinderen die naar de opvang zullen komen vragen we om in te schrijven door middel van onderstaande link. Het inschrijvingsformulier loopt tot en met woensdag 20 mei,  tot aan het Hemelvaartweekend.

Inschrijven voor zaterdag 9 mei om 12.00 (Belangrijk)

https://forms.gle/PWtetQsnHGcxNtM46

Opstart 15 mei Lindel-Hoeven

Omdat een aantal mensen de mails blijkbaar niet in hun mailbox krijgen of in de spam belanden even de laatste mail hier als bericht.

Beste ouders

Graag brengen we u op de hoogte hoe we de geleidelijke opstart van de lessen in onze school zullen realiseren vanaf 15 mei.

U heeft ongetwijfeld via de media al vernomen dat het geen eenvoudige opdracht is om de opstart van het eerste, tweede en zesde leerjaar te combineren met het afstandsleren van de andere leerjaren én de noodopvang te organiseren.

Met de structuur van onze school en al de vooropgestelde maatregelingen in het achterhoofd zijn we aan het puzzelen gegaan om een organisatie op poten te zetten. Een organisatie rekening houdend met de voorgeschreven veiligheidsmaatregelingen, het organiseren van onderwijs en de noodopvang van kinderen.

We geven nu reeds de grote lijnen van deze organisatie mee. De meer praktische kant zal u later worden meegedeeld. Veel hangt af van het aantal kinderen die naar de noodopvang gaan komen. Meer en meer mensen moeten terug gaan werken en hebben niet altijd de mogelijkheid om zelf in opvang van hun kinderen te voorzien. Onze uiteindelijke organisatie en het zo optimaal mogelijk kunnen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zal uiteindelijk afhangen van het aantal kinderen die naar de opvang moeten komen.  

Organisatie van de lessen:

Het zesde leerjaar wordt opgesplitst in drie groepen van 12 leerlingen. Deze leerlingen komen twee dagen per week naar school. Eén groep komt op maandag en donderdag, de andere twee groepen komen op dinsdag en vrijdag. De lestijden zijn de reguliere lestijden, van 8.45 tot 15.35. Deze leerlingen blijven verplicht eten en brengen ook hun eigen drank mee.

Het eerste en tweede leerjaar vier volle dagen naar school laten komen is voor onze school organisatorisch onmogelijk om dit met optimale veiligheidsmaatregelen te doen. We kozen er omwille van pedagogische redenen voor om de leerlingen elke dag, uitgezonderd woensdag, een halve dag naar school te laten komen. Het eerste en tweede leerjaar worden opgesplitst in 5 groepen van 10 kinderen. Dat geeft een totaal van 10 groepen. Op maandag- en dinsdagvoormiddag komen er drie groepen van het eerste leerjaar en twee van het tweede leerjaar. In de namiddag komen dan drie groepen van het tweede leerjaar en twee van het eerste leerjaar. De groepen die maandag- en dinsdagvoormiddag komen, zullen op donderdag- en vrijdagnamiddag komen.  Die op maandag en dinsdag in de namiddag komen, komen op donderdag en vrijdag in de voormiddag.
In de voormiddag starten de lessen om 8.30 en eindigen ze om 11.45. De lessen in de namiddag starten om 12.30 en eindigen om 15.45.

Organisatie van de opvang:

De kleuters worden opgevangen in de kleuterklassen van de Parkstraat. De leerlingen van het lager onderwijs worden opgevangen in de klassen in de Kapelstraat. De uren van de opvang zijn de gebruikelijke uren van de school. van 8.45 tot 15.35

Met deze organisatie trachten we het leren van de kinderen voorop te stellen. We beseffen dan ook dat het niet altijd even gemakkelijk in te passen zal zijn in jouw gezinssituatie. In situaties dat het echt niet anders kan is er natuurlijk de opvang, doch we hopen dat u als ouder(s) tracht om de kinderen verder thuis op te vangen zoals jullie dat afgelopen tijd al schitterend gedaan hebben. Dan kunnen wij als school ons richten op het lesgeven en préteachen binnen de door de overheid opgelegde maatregelen.

Om zicht te krijgen op het aantal kinderen die naar de opvang zullen komen vragen we om in te schrijven door middel van onderstaande link. Het inschrijvingsformulier loopt tot en met woensdag 20 mei, dus tot aan het Hemelvaartweekend.

Inschrijven voor zaterdag 9 mei om 12.00 (Belangrijk)

https://forms.gle/PWtetQsnHGcxNtM46

Inschrijvingen vanaf 18 mei 2020

De inschrijvingen zijn gestart op maandag 18 mei. Momenteel zijn er geen plaatsen meer voor kinderen geboren in 2018 in de vestiging Parkstraat. Voor de Hoeven zijn er wel nog enkele plaatsen. Ook voor onze vestiging in Holheide kan je inschrijven.

Gedichten over de corona-tijd door Lieke Palmans

Ik mis je

Ik hoor je door de telefoon praten,

het zou veel fijner zijn als we nu bij elkaar zaten.

Sommige mensen zeggen” Het vakantie wat fijn”,

maar wat is vakantie als je niet bij je vrienden en familie kan zijn?

Hopelijk gaat deze verschrikkelijke tijd snel voorbij,

dan kan ik weer bij jou zijn en jij weer bij mij.

Wij twee

Weet je nog wij twee helemaal alleen?

Weet je nog wij twee met niemand om ons heen?

Weet je nog wij twee die naar de wolken keken?

Weet je nog wij twee die van af vanaf dat moment onafscheidelijk leken?

Die kleine lichtpuntjes helpen me door deze donkere tijd,

die kleine lichtpuntjes wil ik nooit kwijt.

Niet zo slecht

Alle deuren sluiten,

er zijn veel minder leven buiten.

We zitten allemaal samen binnen,

Wie zal dit spelletje winnen?

We kijken samen een film voor het slapengaan

iedereen heeft zijn pyjama aan.

En zeg nu toch echt,

als je naar deze dingen kijkt is quarantaine nog niet zo slecht.

 Er het beste van maken

Als ik het nieuws hoor,

luister ik maar met 1 oor.

Want dan ben ik aan het denken hoe hard die mensen zagen,

want eigenlijk mogen we niet klagen.

Ook al mis ik iemand waarvan ik hou,

toch doe ik niet zo flauw.

Ik maak er het beste van,

en ik denk dat iedereen dat kan.

Want als iedereen zijn best doet,

komt er veel meer goede moed.

Want geloof me maar echt,

als iedereen zijn best doet wordt deze tijd nog niet zo slecht.

Lieke

Opvang loopt

We zijn nu in de laatste week voor de paasvakantie. Momenteel worden er dagelijks enkele kinderen opgevangen in de vestigingen van het Lindel (Parkstraat) en in Holheide. Tijdens de paasvakantie zal de opvang gebeuren door de gemeentelijke kinderopvang. Om geen kinderen van verschillende scholen onder elkaar te mengen zullen ze al de vestigingen van de kinderopvang open stellen. Dit vergt uiteraard een enorme inspanning van het personeel wat maakt dat er mogelijk momenten gaan zijn waarop er te weinig personeel is. Op die momenten zullen de leerkrachten van de school die zich vrijwillig aangemeld hebben gaan ondersteunen. Ook dan zal de opvang gebeuren in de gebouwen van de kinderopvang. U kan hier https://www.gemeentepelt.be/kinderopvang-vanaf-3-jaar meer info vinden.