Observeren en evalueren

Vanaf het ogenblik dat een kind in de school ingeschreven is, wordt
een klas overschrijdend dossier opgestart in het procesgericht
kindvolgsysteem (KVS). Hierin worden de observaties en vorderingen
van het kind bijgehouden.

Het KVS heeft een zeer centrale plaats in het uitbouwen van een zorgbrede aanpak binnen onze school. We kijken hierbij breed naar het kind, d.w.z. dat we het totale kind in beeld proberen te brengen.

Eerst en vooral kijken we naar hoe het kind het maakt in de klas aan de hand van observaties van welbevinden en betrokkenheid:

  • Voelt het kind zich wel echt thuis en kan het zichzelf zijn in de klas?
  • In welke mate kan het voluit gaan, begeeft het zich aan de grens van zijn mogelijkheden?

Zo krijgen we zicht op het groeiproces dat elk kind doormaakt én op de voorwaarden om te leren en tot ontwikkeling te komen.

Daarnaast staan we ook stil bij competenties en prestaties:

  • Waar staat het kind in zijn ontwikkeling? Met andere woorden: welke vaardigheden, inzichten en attitudes heeft het kind reeds ontwikkeld?

De al zo verkregen gegevens brengen we in kaart en zo kunnen we zien:

  • Welke kinderen extra zorg nodig hebben.
  • Hoe de algemene gesteldheid is in de klas.

Deze gegevens helpen ons ook om een scherper beeld te krijgen van problemen zodat we gericht naar oplossingen kunnen zoeken:

  • Waar loopt de ontwikkeling, het leren van het kind vast?
  • Hoe kunnen we het kind helpen?

Op die manier wordt de zorgverbreding op een systematische wijze aangepakt en wordt het kind zeer breed in zijn ontwikkeling gevolgd.