Werken aan de ontplooiing van elk kind met een brede zorg

Ons eigen opvoedingsproject

Ouders willen hun kinderen zien opgroeien tot volwaardige gelukkige mensen. Het gezin, de school, de vriendengroep, de media, de parochie en de maatschappij spelen een belangrijke rol in de opvoeding. De school is zeker niet de enige opvoedingsfactor. Toch heeft de school een belangrijke impact op de ontwikkeling van de kinderen die aan haar zijn toevertrouwd.  Doorheen het Eigen Opvoedingsproject (EOP) toont een school haar eigen gelaat. Wij streven de totale ontplooiing van ieder kind na.

Als zorgzame school leggen we een blijvende bekommernis aan de dag om alle kinderen optimale ontwikkeling en ontplooiingskansen te bieden. Overtuigd van de grote verscheidenheid tussen kinderen trachten we door observatie en evaluatie de mogelijkheden, beperkingen en noden van elk kind op te sporen.

Op basis van deze bevindingen gaan we op zoek naar het meest gepaste aanbod en de juiste aanpak. Dit vraagt om differentiatie binnen klas en schoolgebeuren en een blijvende persoonlijke aandacht voor elk kind. Door een preventieve aanpak trachten we moeilijkheden, die de ontwikkeling van een kind zouden afremmen, te voorkomen.

Als zorgzame school waken we extra over die kinderen die pedagogisch of sociaal extra behoeftig zijn:

 • kinderen die het emotioneel moeilijk hebben
 • kinderen die het sociaal moeilijk hebben
 • kinderen met gedragsproblemen
 • ontwikkelingsbedreigde kinderen
 • kinderen met leerproblemen
 • kinderen uit andere culturen
 • kinderen met lichamelijke beperkingen
 • kinderen die het verbaal moeilijk hebben
 • materieel armere kinderen
 • meer begaafde kinderen

Een brede zorg voor elk kind vraagt een goede en vlotte samenwerking tussen leidsters, leerkrachten,directie en zorgteam. Een soepele communicatie met de ouders betekent zeker een meerwaarde.
Maar voor een zorgzame begeleiding van kinderen zijn we als school ook aangewezen op externe partners:

 • Het CLB ( Centrum voor Leerlingenbegeleiding) van Pelt ondersteunt, door hun bekwaamheid en sterke betrokkenheid, zeer sterk het zorgbeleid in onze school.
 • De samenwerking met de speciale basisschool Pallieter draagt vooral bij tot professionalisering van het team maar ook voor specifieke ondersteuning is er ruimte.
 • Verder trachten we met externe begeleiders van onze kinderen: logopedisten, kinesisten, remedial teachers, psychiaters, psychologen, vertrouwenscentra, thuisbegeleiders … tot overleg te komen om een op elkaar afgestemde aanpak te garanderen.