Werken aan de school als gemeenschap en organisatie

Ons eigen opvoedingsproject

Ouders willen hun kinderen zien opgroeien tot volwaardige gelukkige mensen. Het gezin, de school, de vriendengroep, de media, de parochie en de maatschappij spelen een belangrijke rol in de opvoeding. De school is zeker niet de enige opvoedingsfactor. Toch heeft de school een belangrijke impact op de ontwikkeling van de kinderen die aan haar zijn toevertrouwd.  Doorheen het Eigen Opvoedingsproject (EOP) toont een school haar eigen gelaat. Wij streven de totale ontplooiing van ieder kind na.

Onze school is een leefgemeenschap met verschillende groepen. Werken aan een school als gemeenschap en organisatie is voor ons een belangrijk doel.
De verbondenheid in onze school willen wij beklemtonen door iedereen, leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, onderhoudspersoneel, secretariaat, de verantwoordelijken voor de opvang, CLB … te betrekken bij het scheppen van een hartelijk leefklimaat, waar onderlinge waardering bijdraagt tot een goede leef – en leersfeer. Met ons schoolreglement willen wij op een positieve manier de rechten en plichten van ons schoolleven waarborgen.

​In de eerste plaats moet ieder kind in de klas een sfeer van geborgenheid, vertrouwen en aanmoediging ervaren. Dit veronderstelt een positieve relatie tussen de leerkracht en het kind en tussen de kinderen onderling. Elk kind moet zich aanvaard weten, ondanks fouten en moeilijkheden. We trachten zo te werken dat ieder kind kansen krijgt tot positieve ervaringen. Slechts dan kan het een positief zelfbeeld ontwikkelen.

​Wij trachten in deze complexe samenleving aan onze kinderen een maatschappelijke vorming aan te bieden die aandacht heeft voor democratie, multicultureel samenleven dichtbij en veraf. Wij nodigen onze kinderen uit om op een kritische en creatieve manier op te komen voor een wereld die meer gericht is op vrede, gerechtigheid en liefde. Kinderen hopen op een mooie toekomst. Daarom zal de opvoeding in onze school gekenmerkt zijn door een groot en realistisch geloof in de toekomst.

De zorg voor kwaliteitsvol onderwijs en een op menselijkheid bedachte opvoeding vanuit een christelijk perspectief deelt de school ook met de anderen:

  • met de ouders als voornaamste partners van de school
  • met het schoolbestuur, dat als eindverantwoordelijke optimaal betrokken is bij het beleid van de school
  • met de lokale geloofsgemeenschap en de plaatselijke gemeenschap
  • met begeleiders en nascholers voor de permanente vorming van het team
  • met het CLB en de school voor buitengewoon onderwijs
  • met de scholen van Overpelt waarmee we een nauwere samenwerking hebben.