Werken aan een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

Ons eigen opvoedingsproject

Ouders willen hun kinderen zien opgroeien tot volwaardige gelukkige mensen. Het gezin, de school, de vriendengroep, de media, de parochie en de maatschappij spelen een belangrijke rol in de opvoeding. De school is zeker niet de enige opvoedingsfactor. Toch heeft de school een belangrijke impact op de ontwikkeling van de kinderen die aan haar zijn toevertrouwd.  Doorheen het Eigen Opvoedingsproject (EOP) toont een school haar eigen gelaat. Wij streven de totale ontplooiing van ieder kind na.

Onze school wil werken in een pedagogisch klimaat van openheid, optimisme en geduld. Daarom willen we een sterke betrokkenheid ontwikkelen ten aanzien van alle kinderen, opdat ze in een sfeer van welbevinden zouden kunnen uitgroeien tot volwaardige mensen. Een stimulerend opvoedingsklimaat beoogt echter alle relaties binnen onze school, dus ook binnen ons team werken we aan samenhorigheid. Vanuit overleg, het geven van feedback en het positief leren omgaan met de diversiteit onder de teamleden groeien we meer en meer naar elkaar toe.
We vinden het belangrijk dat de kinderen zich op school veilig en geborgen voelen. In de eerste plaats bij de leerkrachten van hun eigen klas, maar ook op de speelplaats, in de eetzaal en tijdens klasoverschrijdende activiteiten. In dit pedagogisch klimaat kiezen we voor een kindgerichte aanpak, waarbij de kinderen leren van, met en voor elkaar. De kinderen kunnen een gezond gevoel van eigenwaarde ontwikkelen.

De leerkrachten ondersteunen het leerproces van de kinderen en creëren daartoe een zo optimaal mogelijke leeromgeving. Een duidelijke structuur en aanpak zorgt voor meer duidelijkheid en houvast in de leefwereld van het kind.

We willen de kinderen laten begeleiden door deskundige en zorgzame leerkrachten en dit met een voortdurende zorg kwaliteitsonderwijs te bieden door:

  • uitwisselen van leerervaringen
  • begeleiding door interne en externe deskundigen
  • het doornemen van vakliteratuur
  • het volgen van nascholingen
  • inspelen op de actualiteit