Zorgteam Corneliusschool en Clementiaanschool

Geertje Giesberts

Geertje Giesberts

Lut Sleurs

Lut Sleurs

Evy Reumers

Evy Reumers

Paulien Rens

Paulien Rens

Sabine Beckers

Sabine Beckers

Els Kog

Els Kog

Zorgbeleid

Als zorgzame school leggen we een blijvende bekommernis aan de dag om alle kinderen optimale ontwikkeling en ontplooiingskansen te bieden.
Overtuigd van de grote verscheidenheid tussen kinderen trachten we door observatie en evaluatie de mogelijkheden, beperkingen en noden van elk kind op te sporen.
Op basis van deze bevindingen gaan we op zoek naar het meest gepaste aanbod en de juiste aanpak. Dit vraagt om differentiatie binnen klas en schoolgebeuren en een blijvende persoonlijke aandacht voor elk kind.
Door een preventieve aanpak trachten we moeilijkheden die de ontwikkeling van een kind zouden afremmen, te voorkomen.

Binnen ons zorgbeleid zijn en blijven de ouders natuurlijk de meest betrokken partners. Bij de inschrijving worden zij onmiddellijk uitgenodigd voor een intakegesprek. Op deze manier krijgen we al een eerste zicht op wat het kind nodig heeft en welke verwachtingen ouders van de school hebben en omgekeerd.
Naast de geplande oudercontacten organiseert de klasleerkracht ( en eventueel zorgleerkracht, leerkracht AN…)
overlegmomenten met de ouders als er zorgen leven om het betrokken kind.

De klasleerkracht is de eerste lijnhelper, de spilfiguur. De klasleerkracht kent als geen ander de kinderen in de klas.
Vanuit de dagelijkse werking en omgang kan hij of zij de nodige observatie, analyses en andere gegevens verzamelen om zich een beeld te vormen van elk kind.
Vanuit deze informatie zoekt de klasleerkracht antwoord op de vraag: “ Wat heeft dit kind nodig?” .Soms kan overleg met collega ‘s (vroegere leerkrachten van het kind, de leerkracht bewegingsopvoeding…) helpen tot een betere beeldvorming. Twee keer per jaar organiseren we daarnaast klasbesprekingen waarbij klasleerkracht en zorgleerkracht samen acties of aandachtspunten formuleren binnen de verschillende zorgfases om tegemoet te komen aan de noden van het kind.

Dat de klasleerkracht de centrale rol vervult wil niet zeggen dat beeldvorming, begeleiding en ondersteuning een eenmanszaak is.
Deskundigheid betekent ook de grenzen van zijn zorg kennen en tijdig andere hulpverleners inroepen.
De zorgvraag wordt besproken op een gepland overleg met de betrokken zorgbegeleider. In overleg komen ze tot een gerichte aanpak. Er wordt geopteerd voor zoveel mogelijk klasinterne differentiatie en begeleiding. Soms vraagt een gerichte behandeling om een klasexterne aanpak.
Indien nodig organiseert de zorgcoördinator een multidisciplinair overleg met het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding)  of doet de klasleerkracht dit met de externe begeleiders.
“ Moeilijke” zorgvragen worden binnen het zorgteam besproken om elkaars ervaring en expertise te benutten.

Voor de inschaling van de anderstalige nieuwkomers werkte de school een procedure uit in overleg met CLB en het Valkenhof. Na het doorlopen van deze procedure worden de kinderen in een klasgroep geplaatst. De leerkracht A.N. (anderstalige nieuwkomers) begeleidt deze kinderen individueel of in groep ( bij voorkeur klasintern) en ondersteunt de klasleerkrachten zoveel mogelijk.
Op regelmatige basis overleggen leerkracht A.N., ZC en afgevaardigde(n) van het Valkenhof om de begeleiding van de kinderen zo optimaal mogelijk te houden.

Vanuit het ondersteuningsnetwerk wordt er 2 tot 3 keer per jaar een bespreking georganiseerd voor alle betrokkenen.
( klasleerkracht, ondersteuner, ouders, CLB,zorgleerkracht, externe begeleiders, directie…).
In de maand september is er een startvergadering, in januari een tussentijdse evaluatie en in juni de eindevaluatie.

De zorgwerking wordt omkaderd door verschillende werkgroepen.
Het zorgteam draagt de zorgwerking op school, helpt mee aan de uitbouw ervan  en fungeert als communicatief draagvlak voor het team. Binnen het leerkrachtenteam zijn er verschillende werkgroepen opgericht. Zo houdt er zich een team bezig met analyseren, een ander team met het welbevinden van de kinderen en leerkrachten, met de ZILL- werking (Het leerplan Zin in leren, Zin in leven). Op deze manier proberen we gericht kwaliteitsvol onderwijs te creëren!