Schooltoelage

Een schooltoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen.

Vanaf dit schooljaar wordt deze schooltoelage automatisch toegekend aan diegene die daar recht op hebben. Moest u niks krijgen en u denkt er toch recht op te hebben kan u een schrijven richten aan onderstaand adres,

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel