Inschrijvingsbeleid

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.
Onze school dient volgens het nieuwe decreet een maximumcapaciteit per vestigingsplaats vast te leggen. Deze zal bepaald worden op niveau van leeftijd (kleuters) en leerjaar (lager). Deze bepaling is jaarlijks herzienbaar. Er kan vanaf 1 maart ingeschreven worden voor het volgende schooljaar. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van het personeel.

Een inschrijving is pas definitief na instemming van het pedagogisch project, het schoolreglement en de engagementsverklaring. Bij overgang van het kleuter naar het lager onderwijs dient geen nieuwe inschrijving te gebeuren.

Bij elke inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap of relatie aantoont met diegene door wie het kind ingeschreven wordt.
SIS – kaart , trouwboekje, geboortebewijs , formulier samenstelling gezin, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …

Bij inschrijving worden volgende documenten ingevuld :

 • de administratieve schoolfiche
 • de zorgfiche
 • formulier met kindgebonden afspraken
 • vragenlijst achtergrond kind
 • overeenkomst van inschrijving
 • goedkeuring opvoedingsproject, schoolreglement, engagementsverklaring

Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder.

Toelatingsvoorwaarden

Alle kleuters en leerlingen worden op datum van inschrijving éénmalig opgenomen in het inschrijvingsregister in chronologische volgorde.

Kleuters:
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet de kleuter de leeftijd bereikt hebben van 2 jaar en 6 maanden.
Een kleuter die deze leeftijd nog niet bereikt heeft kan ingeschreven worden, maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter ingeschreven in het stamboekregister en kan het vanaf de volgende instapdatum toegelaten worden in onze school en opgenomen worden in het register van de klas.

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie;
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
 • de eerste schooldag van februari;
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
 • de eerste schooldag na de paasvakantie;
 • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Lager:

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school, op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Deze vindt u terug in de infobrochure onderwijswetgeving punt 3.1. Deze brochure vindt u terug op de website van onze school.

Weigering van inschrijving / ontbinden van de inschrijving
Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.

1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school.

2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

 • De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
 • De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
 • Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
 • De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;
 • Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht.

3. Het schoolbestuur heeft omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit ingevoerd. Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren.

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 60 dagen, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.

4. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en de ouders geven opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.