Schoolbrochure

Download de schoolbrochure

Download de brochure onderwijsregelgeving

Wie graag een papieren versie heeft kan deze aanvragen op het secretariaat.

Beste ouder,

Ons schoolbrochure bestaat uit verschillende delen.

Schoolstructuur: 

Adres, telefoon, mail gegevens van de school en de verschillende vestigingsplaatsen.

Organisatie: 

Een overzicht van de diverse raden en teams, het doel van deze raden/teams en wie in deze raden/teams participeert.

Ons eigen opvoedingsproject:

Ouders willen hun kinderen zien opgroeien tot volwaardige gelukkige mensen. Het gezin, de school, de vriendengroep, de media, de parochie en de maatschappij spelen een belangrijke rol in de opvoeding.

De school is zeker niet de enige opvoedingsfactor. Toch heeft de school een belangrijke impact op de ontwikkeling van de kinderen die aan haar zijn toevertrouwd.  Doorheen het Eigen Opvoedingsproject (EOP) toont een school haar eigen gelaat. Wij streven de totale ontplooiing van ieder kind na.

Schoolreglement: 

Wettelijke regelgeving waar wij als school ons verplicht aan moeten houden (o.a. de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, …..)

Eigen leefregels en afspraken: 

Dit zijn praktische afspraken waar wij ons aanhouden om de werking op de school vlot te laten verlopen (Organisatie van de schooluren, Voor- en naschoolse opvang, Te laat komen, Agenda, huistaken en rapport, Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen, …)

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement en de eigen leefregels en afspraken.
Wijzigingen (vaak administratieve) aan de schoolstructuur en/of organisatie worden intern besproken en goedgekeurd, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders.
Wijzigingen aan het pedagogisch project, schoolreglement en/of eigen leefregels en afspraken worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd.

Alle delen worden op de schoolraad besproken.
Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam